İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN’IN GENEL KURUL KONUŞMASI

 Tarih: 23-04-2020 20:22:55
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü şeref yaşını idrak ettiğimiz şu anlamlı günde Yüce Parlamento’yu saygıyla selamlıyorum.

( 23 NİSAN 2020)

100 yıl önce bugün, 23 Nisan 1920 Cuma günü; güneşli bir öğle sonrası Millet Meclisi'nin önünde dualar okunup, tekbirler getirildikten, kurbanlar kesildikten sonra, Mustafa Kemal Paşa Meclis binasının iki-üç basamaklı merdivenini çıkarak, kırmızı-beyaz kurdeleler bağlanmış olan kapıda eline verilen makasla kurdeleleri keser.

Sıra Meclis’in açılışına geldiğinde içeride 115 milletvekili vardır.

Aslında Meclis 324 milletvekiliyle açılacaktır. Fakat 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilmiş, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan vekiller, İngilizler tarafından tutuklanmış, sürgüne gönderilmiştir.

İşte bundan 100 yıl önce yüksek bir şeref ve cesaret dolu o gün 115 milletvekili Ankara’ya ulaşabilir.

115 vekil arasından en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık kürsüsüne çıkar ve yaptığı kısa konuşmada İstanbul’un işgal edildiğini, hilafet ve saltanat makamının esir olduğunu belirterek Meclis'i açar.

Meclis kürsüsünün arkasında Osmanlıca, "İşlerinizde meşveret ediniz" yazmaktadır. Zaman gelecek bu levhanın yerini Türkçe bir levha alacaktır.

O Türkçe yazı, şu an arkamda gördüğünüz yazıdır:

"Hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir."

O gün esir yaşamaktansa vatanın selameti için ölmeyi göze alan 115 vatan sevdalısı, Heyet-i Temsiliye yani milletin vekilleri aynı gün Meclis’in ilk oturumunu gerçekleştirirler.

100’üncü yaşında mensubu olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz işte bu Meclis’in adı 115 kahraman vatan evladı tarafından o gün konulur. Aynı ruh ve heyecan içinde hep beraber “Türkiye Büyük Millet Meclisi” adını ilan ederek işgalcilere Türk milletinin geçmişinden gelen o asil bağımsızlık gücünü gösterirler.

Bu aynı zamanda bir milletin kendi kaderine hâkim olmak için başlattığı büyük yürüyüşün ilk adımıdır. Bu büyük adımın bir başka tarihsel dönüm noktası daha vardır:

 

 

 

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de kuruluşu, tarihte 1.400 yıldan sonra devlet hayatında ilk defa Türk isminin kullanılması anlamına gelir.

Özellikle bağımsızlık mücadelesini yönetme ve kurucu meclis rollerini üstlenen, tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir devlet kurma işlevlerini başarıyla bir araya getiren Meclis, bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneğini hayata geçirmiştir.

İstiklal Savaşı'nın bütün aşamalarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı güçle hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk, imkânsızı imkânlı kılarken, en büyük desteği, milletvekillerinin iradelerinden almıştır.

Öyle günler gelmiştir ki, Meclis kavgalarından usananlar;

“Canım efendim bu Meclis de nedir? İzin veriniz, dağıtalım.” gibi tekliflerde bulunan, milli egemenliğin önemini kavrayamayan kişilerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özellikle uzak durur.

Atatürk, Meclis’siz yaşamayı aklı almayan bir 20’nci asır lideridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e göre; “Meclis bir nazariye değildir, bir hakikattir ve hakikatlerin en büyüğüdür.”

Atatürk, yapmak istediklerini, elindeki yetkileri artırarak Türk milletine dayatmak yerine, Türk milletinin temsilcilerinin yer aldığı TBMM aracılığıyla hayata geçirmeyi tercih etmiştir.

Hiçbir zaman Meclis’i ortadan kaldırmayı, yetkilerinden arındırmayı ya da bir “tek adam rejimi” kurmayı düşünmemiş, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinden asla vazgeçmemiş ve bu millet hakimiyetinin ancak ve ancak TBMM vasıtasıyla gerçekleşebileceğini hiçbir zaman unutmamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, o zor şartlar altında milli iradeyi baş tacı yapmış ve kudreti adında saklı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yürek olmuştur.

Yüce Meclis’imiz, düşmanın yurdun dört bir yanını işgal ettiği bir dönemde, imkansızlıklar içerisinde kurulmuş bir parlamentodur.

İşte bu kahraman Meclis bugün 100’üncü şeref yaşını kutluyor.

Bir asırlık tarihi boyunca, TBMM, Türk siyasal hayatının en önemli kurumu olmuş ve farklı dönemlerde demokrasinin kalesi olarak görevlerini ifa etmiştir.

Bu bir asırlık dönemde, 4 farklı anayasa, çeşitli siyasal rejimler ve pek çok darbeyle karşılaşan Meclis, tüm zorluklara rağmen Türk siyasal hayatının vazgeçilmez bir kurumu olarak varlığını sürdürmüştür.

Yüce Meclis’imiz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasimizin kalbi, milletimizin ümit kaynağıdır. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, devletimizin ve millet olarak geleceğimizin en büyük güvencesidir.

Yüce Meclis’imiz, kurucu iradeden aldığı güçle, bugün de aynı sorumluluk içerisinde, aynı coşku ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Halk iradesinin kullanıldığı bu çatı, toplumsal beklentilere cevap veren, sorunlara çözüm üreten ve ülkemizin önünü açan en yüce makamdır.

İhtiyacımız olan temel düzenlemelerin uzlaşma ortamı içerisinde hep beraber hayata geçirilebilmesi için gerekli zeminlerin oluşturulması, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu bizlere, makamın asıl sahibi milletin kendisi yüklemiştir.

Uzlaşı, iş birliği ve ortak bir akıl zemininde gerçekleştirilecek çalışmalar hem Meclis’imize hem de siyaset kurumuna duyulan güveni artıracak ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaktır.

Bir ülkenin, hem kendi coğrafyasında hem de dünya genelinde saygın ve güçlü bir yer edinmesinin en etkin ve kalıcı yolu, demokrasiden ayrılmadan, her vatandaşının düşüncesinden azamî ölçüde yararlanmaktır.

Devlet yönetiminde millet egemenliğinin tam olarak tesisi de, ancak, demokrasinin ürettiği ortak karar mekanizmasıyla mümkündür. Ve nihayet, demokrasiden beklediğimiz bütün çareler, ancak bütün sorunların bu çatı altında çözüme ulaştırılmasıyla mümkün olabilir.

Artık yeni bir dünyanın kapısı aralanmışken, insanı ve yaşamı merkezine alan Meclis’ler, gerçek ve hakim anlamda millet iradesinin tezahür ettiği demokrasi ahlakını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve siyaset mesleğini temsil edebilirler.

Gerçek anlamda çoğulcu demokrasiyi, düşünce hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini içine sindirememiş, hak ve özgürlükleri evrensel ölçülere ulaştıramamış bir millî iradeyle, hâkim anlamdaki ulusal egemenliği iddia ve tesis etmek mümkün olamaz.

İşte bu yüzden, bugünkü demokrasimizin kalitesini ne pahasına olursa olsun yükseltmek zorundayız. Bunun yolu ise ancak ve ancak güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten geçer.

Bir parlamentonun gücü de vatandaşlarının hak ve hukukunu savunmaktan vazgeçmeyen; demokrasi mücadelesinden asla taviz vermeyen, milletin temsil yetkisi verdiği vekillerin varlığına ve etkinliğine bağlıdır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Kurulduğu günden beri tam 100 yıldır ülkemizin kaderine yön veren Meclis’imizin yasama yetkisi mutlaktır.

Milletimiz adına kullanılan bu yetkiyi daraltacak, kullanımını engelleyebilecek veya sınırlandıracak başka bir güç yoktur, olması da asla ve kata kabul edilemez.

Cumhuriyetimizin mimarı, kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletin güvencesi, Büyük Millet Meclisi’nin önemini 1 Kasım 1930 tarihinde 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmasında şu veciz sözlerle ifade etmiştir:

"Arkadaşlarım, ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için, en büyük güvencedir.

Büyük millî sorunlar, şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi’nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı, her zaman Büyük Millet Meclisi’ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir."

Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri,

Parlamentonun yetkileri kısıtlandıkça, demokrasi zemininden uzaklaşılmakta ve bu, ülkemizde millet iradesinden adalet kavramına, adaletten ekonomiye birtakım sorunlar getirmektedir.

Bugün Meclis, yetkileri elinden alınmış, etkisizleştirilmiş ve devre dışı bırakılmış bir Meclis haline getirilmek istenmektedir.

Parlamenter sistemin devre dışı bırakılmasıyla bırakın millet iradesinin tecelli etmesini, bırakın halkın katılımını, Anayasal Kurumlara bile hesap verebilir olmak imkansız hale getirilmiş; muhalefeti dışlama çabaları gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizin geleceği için hayati bir öneme sahip, milletin kaderini belirleyen ve 100. yaşını kutlayan Meclis’imizin yetkilerini budamak yerine, 143 yıllık parlamento geleneğimizden gelen birikim ve tecrübe ile Meclis’imizi eskisinden de güçlü ve yetkin hale getirmek zorundayız.

Oysa, sayısını bilmediğimiz ve hemen uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelgeleri bugün milletin ve devletin ortak aklı Meclis’imizi itibarsızlaştırmaktadır. Aynı zamanda demokrasimize de zarar vermektedir. Çünkü ne denetim vardır, ne de hesap verme. Kısacası yeni sistemde parlamenter sistemde olduğu gibi kontrol ve denge sistemi bulunmamaktadır.

Geçmişte yaşanan en zor koşullarda bile Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet’i denetleme görevini yerine getirmiş ve hiç kimse kürsüye çıkıp "Siz bu soruları niçin soruyorsunuz?" ya da "Bu gensoruyu neden verdiniz?" diye sormamıştır.

Çünkü milletvekilleri Hükûmet üzerinde denetim görevlerini yaparak Parlamento’ya saygınlık kazandırmışlardır. Milletvekillerinin soru önergeleri ve gensorular yoluyla denetim yetkilerini kullanmaları asla sorun edilmemiştir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Bulunduğumuz coğrafya her zamankinden daha tehlikeli hale gelmişken, hiçbir “Tek Kişi”nin herhangi bir ülkeyi, hele hele Türkiye gibi sorunlarla çevrili olan bir ülkeyi yönetmesi mümkün değildir.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in de ifade ettiği gibi milleti devletinden kopartan, parlamentomuzu zayıflatan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden bir an önce vazgeçilmeli, ivedi bir şekilde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş yapılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; büyük Türkiye’yi inşa edecek birikim ve yeteneğimiz, 1.000 yıllık devlet geleneğimizde ve 143 yıllık Parlamento birikimimizde mevcuttur.

Ulusal egemenliğimiz, geçmişimizden emanetimiz, geleceğimize mirasımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

100. yaşını büyük bir gurur ve onurla kutladığımız Yüce Parlamento’yu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum.

  Kaynak: İZ-HA   Bu haber 4268 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER İYİ PARTİ HABERLERİ
  AK PARTİ HABERLERİ
Cumhurbaşkanı ErdoğanAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı ErdoğanAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşk..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Salgın sonrası si..
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DP'nin iktidara gelişinin 70. yılı açıklaması: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DP'nin iktidara gelişinin 70. yılı açıklaması: - "Demokrasimizin en yüksek siyasal değer olarak güçlendirilmesi mücadelesini sü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsle mücadele başarıyla sürdürülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsle mücadele başarıyla sürdürülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavir..
  CHP HABERLERİ
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN LİDERLERE BAYRAM TEBRİĞİ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN LİDERLERE BAYRAM TEBRİĞİ CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN LİDERLERE BAYRAM TEBRİĞİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE BAYRAMLAŞMA İKİNCİ GÜN… CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE BAYRAMLAŞMA İKİNCİ GÜN… Geleneksel olarak gerçekleştirilen Siyasi Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri..
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı - "İYİ Parti için kumpas kurdular, seçimlere girmemesi için altyapı oluşturdular..
Tutuklanan Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı hakkında açıklama Tutuklanan Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı hakkında açıklama Tutuklanan Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı hakkında açıklama
  MHP HABERLERİ
MHP’li Öztürk Bayramlar Birliğimizin Temeli MHP’li Öztürk Bayramlar Birliğimizin Temeli MHP’li Öztürk Bayramlar Birliğimizin Temeli
MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak MHP, partiler arası bayramlaşmayı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ted..
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılm..
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar: - "(Van'daki terör saldırısı) İki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri la..
  İYİ PARTİ HABERLERİ
“İÇ PİYASA ACİLEN CANLANDIRILMALI” “İÇ PİYASA ACİLEN CANLANDIRILMALI” İYİ PARTİ KALKINMA POLİTİKALARI BAŞKANI İSMAİL TATLIOĞLU SALGIN SONRASI EKONOMİK..
“İYİ PARTİ OLARAK, BU DEĞİŞİKLİKLERİN TAM DA KARŞISINDAYIZ!” “İYİ PARTİ OLARAK, BU DEĞİŞİKLİKLERİN TAM DA KARŞISINDAYIZ!” “HÜKÜMETİN BARO YAPISINI DEĞİŞTİRME PLANI, DAHA ÖNCE DE ORTAYA ATILMIŞ BİR FETÖ ..
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolla..
KISITLAMALAR KOYMAYI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE NASIL BAĞDAŞTIRABİLİYORSUNUZ? KISITLAMALAR KOYMAYI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE NASIL BAĞDAŞTIRABİLİYORSUNUZ? KISITLAMALAR KOYMAYI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI İLE NASIL BAĞDAŞTIRABİLİYORSUNUZ?..
  B B P HABERLERİ
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasını ziyaret etti BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasını ziyaret etti BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasını ziyaret etti..
BBP Genel Başkanı Destici'den BBP Genel Başkanı Destici'den "Anneler Günü" mesajı: - "Bir aile ve toplumda, anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. An..
DESTİCİ: “ARTIK BU ÜLKEDE DARBELERE GEÇİT YOK DESTİCİ: “ARTIK BU ÜLKEDE DARBELERE GEÇİT YOK Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici “Artık bu ülkede darbel..
  DEVA HABERLERİ
Ali Babacan'dan erken seçim açıklaması: Sistem 2023'e kadar dayanmaz Ali Babacan'dan erken seçim açıklaması: Sistem 2023'e kadar dayanmaz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın elindeki gücü riske atmak iste..
Ali Babacan'dan iktidara tepki! Türkiye felç olmuş durumda Ali Babacan'dan iktidara tepki! Türkiye felç olmuş durumda Türkiye bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan Meclis'ten tartışma ol..
Babacan’dan hükümete çağrı: Ertelensin Babacan’dan hükümete çağrı: Ertelensin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Corona virüsü ile ilgili alınması gereke..
KEÇİÖREN’DE 23 NİSAN ÇOCUKLARDAN GELEN ESERLERLE KUTLANACAK KEÇİÖREN’DE 23 NİSAN ÇOCUKLARDAN GELEN ESERLERLE KUTLANACAK Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs salgını nedeniyle meydanla..
  Gelecek HABERLERİ
"İyilik melekleri" ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu "İyilik melekleri" ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu
Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupanın dışına itti Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupanın dışına itti Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Beled..
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan genç futbolcu Ravil Tagir'e övgü Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan genç futbolcu Ravil Tagir'e övgü Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, stoper Ravil Tagir hakkında, "Ravil çok enter..
Premier Lig'de Liverpool kazanmaya devam ediyor Premier Lig'de Liverpool kazanmaya devam ediyor İngiltere liginin zirvesindeki Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 yenerek üst üste 1..
  ANAP HABERLERİ
ANAVATAN PARTİSİ TBMM 100. YIL KUTLAMA MESAJI ANAVATAN PARTİSİ TBMM 100. YIL KUTLAMA MESAJI Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de gerçekleşen açılışı, aziz mill..
MUSTAFA ÖZBEK’E SON GÖREV MUSTAFA ÖZBEK’E SON GÖREV Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa..
Kültür Merkezi protokolü tama Kültür Merkezi protokolü tama Bahşılı’ya bir katkı daha
MHP’li Öztürk, Yerel Basının Elinden Tutalım, Güçlendirelim MHP’li Öztürk, Yerel Basının Elinden Tutalım, Güçlendirelim Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; TBMM’de bir ..
  S T K HABERLERİ
Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan Kovid-19 araştırması Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan Kovid-19 araştırması - Sağlık alanında alınan tedbirleri başarılı ve yeterli olarak değerlendiren gen..
ANNELER BAŞARACAK! ANNELER BAŞARACAK! Temiz Toplum Derneği Anne Hareketi'nden Anneler Günü mesajı: "Anneler isterse, ü..
TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 14 ÖNERİ TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ’NDEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 14 ÖNERİ Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir ..
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TALEP 'İKİNCİ EL’E KAYACAK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TALEP 'İKİNCİ EL’E KAYACAK Aydın Erkoç: ‘’Sıfır araçların tedariki ile ilgili yaşanan sıkıntılar, pandemi s..
  Y R P HABERLERİ
MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞARDI SIRA BİZDE MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞARDI SIRA BİZDE İstanbul Sözleşmesi, bilindiği gibi, TBMM tarafından aleyhte hiç söz alınmadan v..
Korona Virüs ve Ekonomiye Etkileri-2 Korona Virüs ve Ekonomiye Etkileri-2 Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını maalesef hız kesmeden ya..
 Yukatel Denizlispor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor Yukatel Denizlispor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Tunuslu stoper Syam..
 Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı Demir Grup Sivasspor, Camara ile prensip anlaşmasına vardı Demir Grup Sivasspor, Fransız savunma oyuncusu Samba Camara ile prensipte anlaşt..
  DÜNYA HABERLERİ
Koronavirüs salgınında son 24 saat Koronavirüs salgınında son 24 saat Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek ..
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya yükseldi İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 796'ya yükseldi İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bi..
ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi ABD'den Türkiye'ye getirilen 296 Türk vatandaşından 288'i, Trabzon'daki yurda ye..
Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı Libya Ordusuna bağlı hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçl..
  KIRIKKALE HABERLERİ
Benimle Söyle yarışmasına Kırıkkale’den katılan yarışmacı duygu dolu anlar yaşadı Benimle Söyle yarışmasına Kırıkkale’den katılan yarışmacı duygu dolu anlar yaşadı FOX TV’nin sevilen yarışma programı Benim Söyle’ye Kırıkkale’den katılan Enver V..
TEMAD bayram kutlaması TEMAD bayram kutlaması Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırıkkale şube Başkanlığı memleketimizin ve t..
SAYGILI  FARKLI NOKTALARA YEM BIRAKTI SAYGILI FARKLI NOKTALARA YEM BIRAKTI Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca sok..
Teşekkür Mektubu Yarışmasında Kırıkkale’den Derece Teşekkür Mektubu Yarışmasında Kırıkkale’den Derece Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen..
  GÜNDEM HABERLERİ
 Aksaray'da sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi Aksaray'da sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi Aksaray'ın Eskil ilçesinde, şiddetli sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara ..
Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 28 arttı Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 28 arttı Mayısta en fazla Marmara ve Ege bölgeleri yağış alırken, en az İç Anadolu Bölges..
 Kayseri'de sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini belediye yaptı Kayseri'de sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini belediye yaptı KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ..
YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlatılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs'tan itibaren sosyal me..
  B T P HABERLERİ
"Tek çıkış yolu BTP'dir, Biz çıkışın şifrelerini biliyoruz" "Tek çıkış yolu BTP'dir, Biz çıkışın şifrelerini biliyoruz"
BTP'nin yeni Genel Başkanı Hüseyin Baş BTP'nin yeni Genel Başkanı Hüseyin Baş Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığı'na partinin online gerçekleştiri..
BTP’den Basın açıklaması BTP’den Basın açıklaması BASIN AÇIKLAMASI Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş, ..
Prof. Dr. Baş'la ilgili iddiaların gerçekle ilgisi yok Prof. Dr. Baş'la ilgili iddiaların gerçekle ilgisi yok Baş Ailesi Avukatı Lütfullah Önder, asılsız bazı iddialar üzerine yaptığı yazılı..
  D S P HABERLERİ
DSP Genel Başkanı AKSAKAL’dan Ramazan Bayramı Mesajı. DSP Genel Başkanı AKSAKAL’dan Ramazan Bayramı Mesajı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder AKSAKAL, Ramazan Bayramı dolayısı..
AKSAKAL, COVID-19 salgınından sonra Hükümetin ekonomik tedbirler kapsamındaki “Yapısal Reformlar”ını değerlendirdi. AKSAKAL, COVID-19 salgınından sonra Hükümetin ekonomik tedbirler kapsamındaki “Yapısal Reformlar”ını değerlendirdi. “Yapısal Reformlar” ADIYLA SUNULAN IMF POLİTİKALARI, HALKIN SÜREKLİ GEÇİM SIKINT..
Av. İSTE: “Baroların Yapısıyla Oynamak Milli Güvenlik Meselesidir!” Av. İSTE: “Baroların Yapısıyla Oynamak Milli Güvenlik Meselesidir!” DSP Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı Av. Onur İ..
AKSAKAL, gündemle ilgili bir açıklama yaptı. AKSAKAL, gündemle ilgili bir açıklama yaptı. AKSAKAL, gündemle ilgili bir açıklama yaptı.
  ANK HABERLERİ
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sehayat kısıtlaması genelgesi Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan sehayat kısıtlaması genelgesi Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkı..
Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı ANKARA (AA) - Ankara'da, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamas..
Mezarlıklarda bayram hazırlıkları sürüyor Mezarlıklarda bayram hazırlıkları sürüyor Otlar biçiliyor, çevre düzenleniyor, şehit mezarları unutulmuyor
KEÇİÖREN’DE 19 MAYIS COŞKUSU ENGEL TANIMIYOR KEÇİÖREN’DE 19 MAYIS COŞKUSU ENGEL TANIMIYOR BAŞKAN ALTINOK: 19 MAYIS COŞKUSUNU AZERİN KONSERİYLE YAŞAYACAĞIZ
  İST HABERLERİ
Hepsiburada'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Hepsiburada'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Hepsiburada, İstanbul Valiliği'nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine, 13 bin Ram..
Türkiye'de 356 AVM yarın kapılarını yeniden hizmete açıyor Türkiye'de 356 AVM yarın kapılarını yeniden hizmete açıyor Kovid-19 salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışı..
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Yetim Vakfının hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocukta..
CardFinans TarımKart'tan Dünya Çiftçiler Günü'ne özel fırsat CardFinans TarımKart'tan Dünya Çiftçiler Günü'ne özel fırsat - Mayıs ayı boyunca CardFinans TarımKart sahibi ve henüz kartını kullanmamış çif..
  BAKANLAR HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi İçişleri Bakanlığı: 484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlard..
İçişleri Bakanlığından İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi - Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gü..
Bakan Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin Ereğli şantiyesinde incelemelerde bulundu Bakan Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin Ereğli şantiyesinde incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Türkiye genelinde mevcut 3 ..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı: - ''İktisadi, içtimai ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın içinde..
  SAĞLIK HABERLERİ
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişin..
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol müsabakaları açıklaması: Sağlık Bakanı Koca'dan futbol müsabakaları açıklaması: - "Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonu'muzun kendi iradesi ile alacağı bi..
ESNEK ÇALIŞMADAN İDARECİLER VE YANDAŞLAR YARARLANIYOR ESNEK ÇALIŞMADAN İDARECİLER VE YANDAŞLAR YARARLANIYOR Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Covid-19 salgını nedeniyle sağlık..
 Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar
  BÖLGE HABERLERİ
Zeydan Karalar yokluğu işçisiyle de paylaştı Zeydan Karalar yokluğu işçisiyle de paylaştı Halkın mağdur kesimini de, işçisini de unutmadı
Soner Çetin sevgisi gökyüzüne çıkıyor Soner Çetin sevgisi gökyüzüne çıkıyor Çukurova Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu belirten Berdan Bülen..
Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri terör saldırısını kınadı Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri terör saldırısını kınadı Van'da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, terör örgütü PKK'n..
İLÇE VE MAHALLE MEZARLIKLARINDA DA BAYRAM TEMİZLİĞİ İLÇE VE MAHALLE MEZARLIKLARINDA DA BAYRAM TEMİZLİĞİ İLÇE VE MAHALLE MEZARLIKLARINDA DA BAYRAM TEMİZLİĞİ
  A T O HABERLERİ
ATO BAŞKANI BARAN’DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI… ATO BAŞKANI BARAN’DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI… “BAYRAMLARDA YAŞADIĞIMIZ BİRLİK VE BERABERLİK DAİM OLSUN, PANDEMİ SON BULSUN”..
BARAN: “MÜCBİR SEBEP CİRO ESAS ALINARAK GENİŞLETİLSİN” BARAN: “MÜCBİR SEBEP CİRO ESAS ALINARAK GENİŞLETİLSİN” TİCARET ODALARI KONSEY BAŞKANI BARAN TOBB EKONOMİ BULUŞMASINDA SEKTÖREL SORUNLAR..
ATO BAŞKANI BARAN, 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLADI.   ATO BAŞKANI BARAN, 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLADI. ATO BAŞKANI BARAN, 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLADI. ..
ATO BAŞKANI BARAN, ADIM ADIM NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇEN KUYUMCULARI ZİYARET ETTİ.   ATO BAŞKANI BARAN, ADIM ADIM NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇEN KUYUMCULARI ZİYARET ETTİ. ATO BAŞKANI BARAN, ADIM ADIM NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇEN KUYUMCULARI ZİYARET ETTİ..
  A B B HABERLERİ
BÜYÜKŞEHİR 14 BİN YAVRU SAZAN BALIĞINI SUYLA BULUŞTURDU BÜYÜKŞEHİR 14 BİN YAVRU SAZAN BALIĞINI SUYLA BULUŞTURDU Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in göl ve göletlerinde yaban su hayatının ..
BAŞKENT’TE İYİLİK BULAŞIYOR BAŞKENT’TE İYİLİK BULAŞIYOR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganı..
COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE KAPSAMINDA 338 İHALE ERTELENDİ COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE KAPSAMINDA 338 İHALE ERTELENDİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te koronavirüs salgın..
  SPOR HABERLERİ
Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazart..
Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)..
TFF Başkanı Özdemir: Sağlıktan ödün vermeyiz TFF Başkanı Özdemir: Sağlıktan ödün vermeyiz TFF Başkanı Özdemir, "Bir insanın hayatı bile bu ligden daha önemlidir." dedi...
TFF'den yayıncı kuruluş sözleşmesi hakkında açıklama TFF'den yayıncı kuruluş sözleşmesi hakkında açıklama TFF, yayıncı kuruluş ile olan sözleşmede kulüpleri zora sokacak herhangi bir değ..
resmi ilanlar
Yukarı